Ətraf mühit politikamız

  • Ölkəmizdə ətraf mühit qanunvericiliyinə riayət etmək və onu müasirləşdirmək,
  • Ətraf mühitlə əlaqəli mümkün olan hər sahədə ölçülə bilən davamlı inkişaf təmin etmək,
  • Ətraf mühitin ölçülərini, ətraf mühitə təsir növlərini və zərərlərini müəyyənləşdirmək,
  • Çirklənmə və tullantıları minimuma endirmək və təhlükəli tullantılarımızın ətraf mühitə təsiri minimuma endirilməsini təmin etmək,
  • İşçilərə və subpodratçılara davamlı təlim vermək və onları bu prinsipləri tətbiq etməyə təşviq etmək,
  • Bu istiqamətdə məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirmək, hər ili nəzərdən keçirmək və tərəqqini izah etmək,
  • Bu prinsiplər işığında ətraf mühit idarəetmə sistemimizi davamlı inkişaf etdirmək.